DATASKYDDSPOLICYN

Uppgifterna som anges på detta formulär kommer att behandlas av Laufen Sverige AB, med de närmare uppgifter som anges nedan:

Företagets Namn: Laufen Sverige AB
Adress: Barlastgatan 2, SE- 414 63 Göteborg
Tel.: +46 (0) 823 44 44
e-post: gdpr@laufen.net


Nämnda uppgifter kommer att användas för bearbetning och hantering av de önskemål som du kan göra via vår webbplats och, om du tillåter det, för att skicka marknadsföringskommunikation som kan intressera dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är att tillhandahålla den begärda tjänsten och, för reklamkommunikationen, ditt samtycke.

Att erhålla nämnda uppgifter är absolut nödvändigt för att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Annars skulle det inte vara möjligt att etablera ett kundförhållande med Laufen. Däremot är uppgifterna som har att göra med överföring av elektronisk marknadsföringskommunikation inte nödvändiga för att upprätthålla nämnda avtalsförhållande. Inga automatiserade beslut kommer att fattas på grundval av dessa och behandlingen kommer att äga rum inom Europeiska unionen. Endast sådana tredje parter som Laufen Sverige AB är juridiskt bunden att tillhandahålla uppgifterna till kommer att få tillgång till dessa, liksom också företag som kan ha anförtrotts att handha företagets interna förvaltningstjänster.

Personuppgifter kommer endast att behandlas för den tid som det är nödvändigt, ändamålsenligt och relevant, och under alla omständigheter bara för den tid som lagligen krävs efter det att avtalsförhållandet har upphört. När förhållandet har upphört, kommer uppgifterna att sparas endast för att uppfylla de tillämpliga lagstadgade kraven och endast för den tid som dessa kräver och de kommer att vara vederbörligen blockerade. Närmare bestämt kommer de att sparas blockerade för en tidsperiod som inte överskrider fem år efter det att avtalsförhållandet har avslutats. 

Enligt bestämmelserna i den aktuella lagstiftningen, kan du utöva din rätt till åtkomst, rättsställning eller borttagning, begära att bearbetningen av dina uppgifter begränsas, neka bearbetningen av dem, begära portabilitet för dina uppgifter eller återkalla ditt tidigare givna samtycke, genom att sända ett e-postmeddelande till gdpr@laufen.net. Du kan också skicka en begäran till ifrågavarande lands dataskyddsmyndighet